شرکت مهندسی ژرف اندیشان فن گستر پارس به طور رسمی در تاریخ 21/12/1385 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تحت شماره 292379 ثبت و به عنوان یک شرکت مهندسی آغاز بکار نموده است.

ژرف اندیشان فن گستر پارس (در یک نگاه)
مدیر عامل :حسن ابریشمکار
اعضاء هیئت مدیره : حمید جعفری، جهانبخش خدادوستان، حامد شریف‌زاده
دفتر مرکزی : اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عطاءالملک،‌ خیابان کارآفرینان شمالی
تلفن : 3875126-0311
پست الکترونیکی:  jarfandishan@fgpars.com

توانائی ها و خدمات قابل اجرا:

 1-  خدمات مدیریت طرح:
–    خدمات مدیریت طرح در دوره تهیه ابتدائی طرح (امکان سنجی اولیه)، ارائه خدمات مدیریت طرح در دوره شناسائی، توجیه فنی و اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی  تهیه طرح های مطالعاتی و مکان یابی برای طرح های صنعتی و معدنی

– خدمات مدیریت طرح در مرحله تهیه نهائی طرح (امکان سنجی نهائی)، تهیه طرحهای توجیهی و مطالعات امکان سنجی های فنی و اقتصادی نهائی برای  طرح های صنعتی و معدنی خدمات مدیریت طرح در مرحله مهندسی و طراحی های بنیادی و تفضیلی شامل خدمات کنترلی بر  طراحی، محاسبات،نقشه های تفصیلی و اجرائی، نقشه های ساخت و نصب، دستورالعمل های بهره برداری و نگهداری، کنترل و پیشرفت پروژه و ….
–    خدمات مدیریت طرح در مرحله واگذاری خدمات و کارهای دوره اجرای طرح و نظارت بر اجرای طرح های صنعتی و معدنی
–    خدمات تهیه اسناد مناقصه و مهندسی پیمان  و رسیدگی به قراردادها
–    خدمات برگزاری و تحلیل مناقصه ها
–    برنامه ریزی و کنترل پیشرفت پروژه
–     برآورد و کنترل هزینه پروژه
–    خدمات مهندسی کارگاهی
–    خدمات نظارت کارگاهی
–    خدمات نظارت عالیه
–     خدمات تدارکات کالا و تجهیزات پروژه
–    خدمات بازرسی فنی و نظارت برساخت
–    آماده سازی و راه اندازی طرح های صنعتی برای بهره برداری آزمایشی و نهائی
 2- خدمات مهندسی و طراحی:
ژرف اندیشان فن گستر پارس با اتکا به تجربه ارزنده  استعدادهای خلاق و نوآوری های مهندسین و طراحان خود در زمینه  مشورتهای فنی و مهندسی و طراحی پروژه ها، توانایی ارایه خدمات بر شمرده زیرین را دارد:
–  بررسی انگیزه، اهداف، امکانات و محدودیت های پروژه و یا طرح
– بررسی و توجیه فنی/ اقتصادی پروژه
– طراحی نقشه های مقدماتی و بنیادی
– طراحی تفضیلی و تهیه نقشه های اجرایی
– تهیه مشخصات فنی ساخت کالا و تجهیزات
– تهیه مشخصات فنی عملیات  نصب
– بازنگری طراحی و نقشه های کارگاهی

بخشی از سوابق پروژه های صنعتی

شرکت فولاد مبارکه اصفهان :     
1-    طراحی برج خنک کن جهت تامین شبکه آب سریس واحدهای CRM2
2-    طراحی تفصیلی و ارائه نقشه های جزئیات اجرائی مربوط به تقویت فشار و دبی شبکه آب آشامیدنی مجتمع مربوط به تامین آب ساختمان های جدید الاحداث ساختمان اداری ناحیه آهن سازی و رستوران مجاور آن در احیای مستقیم، کارگاه دولومیت و کارگاه کاردامپر.
3-    طراحی سیستم کمپرسور جهت افزایش فشار نیتروژن موجود در شبکه جهت کوره های پاتیلی واحد فولاد سازی .
4-    ارائه خدمات مهندسی و تحلیلی در رابطه با مطالعه بالانس شبکه گاز طبیعی در واحد باکس آنیلینگ منتهی به واحد هیدروژن توسط نرم افزار plantflow
5-    تهیه نقشه های اجرایی ( تهیه اسناد مناقصه پروژه تامین آب سرویس برای پروژه های توسعه جدید در خطوط نهائی ناحیه نورد سرد 2  ).
6-    شناسایی سیستم های سرمایشی واحد باکس آنیلینگ و ارائه سیستم های سرمایشی جایگزین و ارائه طرح تفصیلی جهت نصب هر کدام از سیستم ها در واحد نورد سرد
7-    بررسی های تحلیلی شبکه آب سرویس ناحیه نورد سرد 2 و تامین آب سرویس رفت و برگشت جهت خطوط توسعه جدید ناحیه نورد سرد 2  توسط نرم افزار plantflow و تهیه طرح اجرایی و نقشه های مهندسی
8-    تعویض و طراحی سیستم های برودتی واحد باکس آنیلینگ CRM2 جهت حذف گاز مخرب لایه ازون
9- مطالعه و بررسی وضعیت  pipe Rackهای ضلع جنوبی واحد نورد سرد و تهیه طرح بهینه و جایگزین و تحلیل تنش بر روی لوله ها توسط نرم‌افزارAutopipe
10- بررسی و مطالعات بر روی شبکه سیالات واحدهای فولاد سازی و ریخته گری شامل سیالات اکسیژن، آرگون، هوای فشرده، گاز طبیعی و نیتروژن و تهیه مدل هیدرولیکی و تحلیل شبکه سیالاتی توسط نرم افزار plantflow
11- طرح تامین هوای فشرده و آب چیلد اضافی مورد نیاز طرح های توسعه مجتمع‌شامل عملیات  تحلیل شبکه ها با نرم افزار plantflow و طراحی های تفصیلی مربوطه
12- مطالعات امکان سنجی و بررسی های فنی و اقتصادی تامین سیالات شامل آب سرد و هوای فشرده توسعه نورد سرد.
13- طراحیهای مهندسی سیویل و سازه، سیالات،تجهیزات، برق و ابزاردقیق،شبکه های آب آشامیدنی  و صنعتی مجتمع فولاد مبارکه و طراحی شبکه های جدید و توسعه آنها متناسب با نیاز طرح های توسعه فولاد مباركه
14- ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی در طرح تفکیک آب خنک کننده ریخته گری وپروژه جداسازی آب بدنه ماشینهای ریخته گری از آب قالب واحد ریخته گری
15- ارائه خدمات مهندسی در رابطه با طراحی تفصیلی و ارائه نقشه های جزئیات مربوط به افزایش  ظرفیت پمپ خانه های آب آشامیدنی و آب صنعتی متناسب با نیاز طرح توسعه مجتمع فولاد مباركه
16- طرح های اتصال شبکه های اصلی سیالاتی موجود به پروژه های جدید توسعه نورد سرد 2
17- ارائه خدمات مهندسی در رابطه با طراحی پمپ خانه آب آتش نشانی نورد سرد و گرم
18- ارائه خدمات مهندسی در رابطه با مطالعات اولیه بر روی شبکه موجود آب صنعتی و تهیه مدل هیدرولیکی شبکه
19- ارائه خدمات مهندسی در رابطه با طراحی مراحل اول و دوم اتصال شبکه های  سیالات پروژه های توسعه به شبکه های موجود در فولاد مبارکه.

شرکت فولاد غرب آسیا  :
مشاوره فنی مهندسی و نظارت عالیه، جهت انجام طراحی، مهندسی و تهیه مشخصات فنی و انجام خدمات مشاوره در خصوص مطالعه و بررسی طرح تکنولوژیکی، تهیه طرح مقدماتی، انجام محاسبات تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی، تاسیسات زیر بنایی، تهیه نقشه های اجرایی بر اساس نقشه های مقدماتی ( BASIC ) شامل :
1-    طراحی سیستم پمپاژ و انتقال آب از خط لوله آب قم به محل کارخانه فولاد غرب آسیا ( به طول 5 کیلومتر ).
2-    طراحی مخازن 100 و 2000 متر مکعبی بتنی ودفنی و مخازن هوایی مورد نیاز طرح
3-    طراحی مکانیکی و سیالاتی شبكه انتقال آب پروسس و کولینگ کارخانه نورد ورق سرد فولاد غرب آسیا
4-    طراحی کمپرسور خانه و شبکه توزیع هوای فشرده کارخانه فولاد غرب آسیا
طراحی سیستم پمپ خانه توزیع سیالات آب کارخانه
5-    طراحی رینگ شبکه آب آتش نشانی کارخانه فولاد و سیستم های اعلام و اطفاء
6-    طراحی بویلر روم و شبکه توزیع بخار
7-    طراحی شبکه انتقال نیتروژن و هیدروژن کارخانه فولاد غرب آسیا
8-    طراحی سیویل سازه و تاسیساتی مهمانسرای کارخانه فولاد غرب آسیا
9 –  طراحی و مهندسی سیستم تهویه طبیعی رابرتستون ( تهویه طبیعی )سالن های اصلی کارخانه فولاد غرب آسیا طراحی سیستم های کانال کشی و تهویه مربوط به واحدهای نورد 1 و 2 و اسکین پاس

شرکت صنعت و ورق آرین پاژ :
مشاورت فنی و مهندسی، نظارت عالیه جهت انجام طراحی، مهندسی و تهیه مشخصات فنی و انجام خدمات مشاوره در خصوص مطالعه و بررسی طرح تکنولوژیکی، تهیه طرح مقدماتی، انجام محاسبات تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی، تاسیسات زیربنایی، تهیه نقشه های اجرایی بر اساس نقشه های مقدماتی ( BASIC  ) شامل:
1- طراحی شبكه انتقال و توزیع آب كارخانه
2- طراحی سیستم توزین و باسكول كارخانه صنعت ورق شامل سیویل و تجهیزات
3- طراحی معماری در فاز 1 و 2 كارخانه
4- طراحی فنس كشی كل سایت
5- طراحی سوله های صنعتی
6- طراحی خطوط توزیع هوای فشرده و كمپرسور‌خانه كارخانه
7- طراحی سیستم كانال كشی مهار سیلاب و جمع آوری آبهای سطحی
8- طراحی شبكه توزیع برق و روشنایی كارخانه
9- طراحی و مهندسی شبكه های توزیع آب صنعتی و آشامیدنی مجتمع

سایر فعالیتها  و سوابق مهندسی و طراحی
برخی ازسایر سوابق مهندسی و طراحی بخش مهندسی این مشاور به شرح ذیل میباشد:
•  طراحی سیستم های تامین و توزیع سیالات کوره های پاتیلی مجتمع فولاد خوزستان از طربق شرکت MMTE
•  تهیه مدلهای هیدرولیکی از کلیه خطوط سیالاتی شامل گازهای پروسس، کولینگ و گاز طبیعی و  غیره با کیفیات فیزیکی و شیمیائی مختلف وآبهای کولینگ،پروسس و غیره مورد استفاده در فرایند واحد احیاء مستقیم ازطربق شرکت MMTE توسط نرم افزار  PLANT FLOWوتهیه گزارشات تحلیلهای هیدرولیکی و انجام بازبینی های و بررسی های لازم متناسب با تغییرات ظرفیت واحدها مربوط به واحد زمزم II و احیاء مستقیم هرمزگان
•  تهیه مدلهای نرم افزاری از کلیه لوله کشی ها و ساپرت گذاری های تجهیزات مورد استفاده در واحد احیاء مستقیم از  طربق شرکت MMTE توسط نرم افزار  AUTO PIPEوتهیه گزارشات تحلیلهای تنش و محاسات نیروها و انجام بازبینی های و بررسی های لازم متناسب با تغییرات ظرفیت واحدها مربوط به واحد زمزم II و احیاء مستقیم هرمزگان
•   ارائه نقشه های تکنولوژی دپارتمان تغذیه آسیاب سیمان و آسیاب سیمان كارخانه سیمان داراب
•  طراحی هات گاز ژنراتور برای كارخانه گچ
•  طراحی تكنولوزی دپارتمان سنگ شكن كارخانه سیمان شمال برای شركت سماگ
•  ارائه دفترچه محاسبه برای نوار نقاله 5/1 کیلومتری پروژه مس خاتون آباد برای شرکت استپ.
•  طراحی الواتور دپارتمان تغذیه کوره  برای شرکت استپ.
•  طراحی سه دستگاه نوار نقاله شاتل برگشت پذیر برای شرکت پارس فرارون.
•  طراحی یک دستگاه نوار نقاله شاتل با حرکت عرضی برای کارخانه پتروشیمی آبادان و برای شرکت فراز دانش آسیا .
•  طراحی و محاسبه و مسیر دهی دو دستگاه سیستم غبارگیری ( بگ فیلتر)کارخانه کاشی پارس برای شرکت نمادین طرح.
•  طراحی داکتهای هوای گرم دپارتمان آسیاب مواد کارخانه سیمان بوشهربرای شرکت احداث پژوهان صنعت.
•  طراحی و محاسبه و مسیر دهی یک دستگاه سیستم غبارگیری ( بگ فیلتر)کارخانه کاشی سعدی برای شرکت نمادین طرح.
•  طراحی داکتهای غبارگیر کل خط کارخانه سیمان داراب برای شرکت نمادین طرح.
•  طراحی داکتهای هوای گرم دپارتمان آسیاب مواد و داکتهای هوای سرد دپارتمان آسیاب سیمان کارخانه سیمان داراب برای شرکت احداث پژوهان صنعت .
•  طراحی داكتهای طرح توسعه الكترو فیلتر كارخانه سیمان درود
•  طراحی اولیه،‌ تهیه نقشه های تكنولوژی، طراحی تقضیلی و تهیه نقشه های ساخت كلیه تجهیزات انتقال مواد ساخت داخل كارخانه سیمان فراز فیروزكوه شامل 16 عدد نوار نقاله تا عرض 2200 میلیمتر،
•  بونكرهای تغذیه آسیاب مواد،‌ داكت های هوای گرم دپارتمان آسیاب مواد و تجهیزات جانبی مربوطه وهمچنین طراحی تکنولوژی و طراحی تفصیلی داکتهای غبار گیر کل خط تولید کارخانه به همراه محاسبات افت فشاردر طول مسیر از نقطه مکش تا بگ فیلتر و از بگ فیلتر تا فن  برای شركت طراحی صنعتی ایران در سال1382بر اساس استاندارد BULK MATERIAL HANDLING HANDBOOK, BY JACOB FRUCHTBAUM CHAPTER 18, 19