post

«معرفی پروژه‌های فولاد مبارکه اصفهان»

1- سیال رسانی به واحد های توسعه فولاد سبا و دفع پساب های انسانی و صنعتی تا تصفیه خانه.

2- مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه EPC مخزن 50/000متر مکعبی سایت شهید خرازی و خطوط انتقال آب صنعتی به سایز DN1000 به طول تقریبی 10کیلومتر به مخزن  مذکور.

3- طراحی پایه و تفصیلی خط  انتقال بخار از واحد نیروگاه به واحد های اکسیژن جدید و قدیم.

4- طراحی  پایه و تفصیلی مخزن و پمپ خانه آب صنعتی جهت واحد احیا مستقیم سایت شهید خرازی.

5- مطالعه و بررسی روش های کاهش صدای غیر استاندارد واحد گالوانیزه و تهیه گزارش های مهندسی.

6- طراحی خط انتقال آب آشامیدنی پمپ خانه PUIS تا سایت  شهید خرازی به طول 3km.

7- طراحی پایه و تفصیلی کمپرسورخانه نیتروزن به ظرفیت 1000 Nm 3/hr و خنک کن های هوای فشرده  به ظرفیت 40.000 Nm3/hr  واحد فولاد سازی.

8- طرح مناسب جهت افزایش ظرفیت انبارهای نورد سرد.

9- طراحی پایه و تفصیلی کنتورهای آب صنعتی، بخار و آب دمین  نورد سرد 2.

10- طراحی پایه و تفصیلی پمپ خانه و خط آتش نشانی جهت تامین دبی و فشار مانیتورهای آتش نشانی اطراف  مخازن سوخت.

11-  بالانس شبکه گاز طبیعی در واحد باکس آنیلینگ واحد نورد سرد.

12-  طراحی پایه و تفصیلی  مخزن  و پمپ خانه و خط انتقال آب آشامیدنی سایت قراضه.

13- طراحی پایه و تفصیلی خط انتقال DN400 چدن داکتیل از دریاچه های پساب به واحد کوه چقا جوش جهت آبیاری فضای سبز و اتصال به ایستگا ه های شماره 1 و 2 آبیاری قطره ای.

14- مطالعات و بررسی های مورد نیاز جهت بهبود سیستم های گرمایش  تشعشعی سالن های  بهره برداری.

15- طراحی پایه و تفصیلی جداسازی آب آشامیدنی از آب فضای سبز اطراف امور مهندسی

16- مدل سازی و تحلیل شبکه های آب آشامیدنی و آب صنعتی کل فولاد مبارکه و تهیه دفترچه محاسبات و رفع گلوگاه های موجود در شبکه ها.

17- مدل سازی و تحلیل شبکه های گازی (اکسیژن، هوای فشرده، نیتروژن، گاز طبیعی و آرگون) فولاد سازی و تهیه دفترچه های محاسباتی و بررسی جهت افزایش ظرفیت کوره ها.

18- مدل سازی و تحلیل شبکه آب آتش نشانی نوردها و پمپ خانه آب آتش نشانی موجود.