» تمركز بر مدیریت پروژه‌های موثر و كار‌آمد و توسعه قابلیت‌های پشتیبان آن
» توسعه منابع انسانی
» چابك‌سازی سازمانی
» تشكیل Strategic Business Unit / Business Unit در بازارهای مختلف (به صورت مجازی)
» استفاده موثر از ظرفیت‌های پشتیبان موجود در “شركت مهندسی فن‌گستر پارس
» توسعه تفكر اقتصادی در تمام سطوح ” شركت مهندسی فن گستر پارس‌
» توسعه نظام كیفی “شركت مهندسی فن‌گستر پارس” بر اساس مدل‌های روز‌آمد