» تمركز بر انجام مهندسی پایه و فرایندی در «شركت مهندسی فن‌گستر پارس
» ایجاد و تقویت مدیریت مهندسی و برقراری ارتباط با مشاوران جهت ارجاع طراحی تفصیلی
» جهت‌گیری به سمت كاهش زمان،‌ افزایش كیفیت و كاهش هزینه‌های پروژه‌ها
» توجه مستمر به جنبه‌های اقتصادی در طراحی
» بكار‌گیری دانش روز در هسته‌های فرایندی