» تلاش بی‌وقفه براي كسب رضايت مشتري با بر‌آورده نمودن خواست وي در زمينه كيفيت‌، قيمت و زمان مورد نظر و پايبندي به تعهدات قراردادي

» تعهد به ايجاد زمينه رشد و توسعه همكاران و توجه به نظرات آن‌ها و بر‌پائي كار گروه و تبادل دائمي اطلاعات، دانش و تجربيات

» توجه به تأمين‌كنندگان به عنوان بخشي از منظومه سازماني و تلاش براي ارتقاء قابليت‌ها و توانمندي‌هاي آنان

» رعايت كامل قوانين، مقررات و احترام به ارزش‌هاي جامعه، ‌از جمله رعايت ايمني و بهداشت كار و توجه به محيط زيست در فعاليت‌ها