شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

    • بازدید کارشناسان و پیمانکاران مخابرات استان قم از محل استقرار کانکس مخابرات و مسیر فیبر نوری شهرک صنعتی پارس گستر نیزار در تاریخ ۹۵/۰۵/۱۸

شروع حفر کانال عبور فیبر نوری مخابرات شهرک پارس گستر نیزار در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۱

نصب ورق و عایق کاری اتاق DLC مخابرات شهرک پارس گستر نیزار ۹۵/۰۵/۱۹